FÖRHANDSRÖSTNING I FÖRSAMLINGSVALET

 

I det församlingsval som förrättas i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 18.11.2018 ordnas förhandsröstning 610.11.2018 i pastorskansliet i Korsholms svenska församling, Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa, varje dag kl. 9.0018.00 och på övriga förhandsröstningsställen på särskilt fastställda tider.

En röstberättigad församlingsmedlem kan förhandsrösta på vilket förhandsröstningsställe i Finland som helst genom att anmäla sig hos valfunktionären och visa ett identitetsbevis eller en annan tillräcklig utredning över sin identitet.

En röstberättigad med begränsad rörelse- eller funktionsförmåga får förhandsrösta hemma. Personen, eller någon annan som han eller hon utsett, ska lämna in en anmälan om hemmaröstning till pastorsexpeditionen skriftligt eller per telefon senast 2.11.2018 före kl. 16.00. Närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) får också rösta i samband med hemmaröstningen. Anmälningsblanketter för hemmaröstning fås på pastorskansliet. De kan även skrivas ut på webbplatsen församlingsvalet.fi. Utöver de sedvanliga öppettiderna håller pastorsexpeditionen öppet 2.11.2018 till kl. 16.00. Telefonnumret till pastorsexpeditionen är 0400-415008.

Kungörelsen om förhandsröstning i Korsholms svenska församling finns i sin helhet framlagd på församlingens anslagstavla på pastorsexpeditionen/församlingskansliet 29.1010.11.2018, adress: Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa.

 

Information om församlingsvalet och förhandsröstningsställen finns också  på webbplatsen församlingsvalet.fi.

 

Korsholm 01.10.2018

 

För valnämnden i Korsholms svenska församling

 

Ordförande Per-Erik Backlund