Du kan beställa ett ämbetsbevis över dig själv eller ett ämbetsbevis för släktutredning över en avliden medlem i den evangelisk-lutherska kyrkans e-tjänst. 

Länk till tjänsten för beställning av ämbetsbevisÖppna länk i ny flik

 

Centralregisterenheten i Vasa

Centralregistrets verksamhetspunkt i Vasa finns på Olympiagatan 16 B 34.  

Betjäningen på servicepunkterna är öppen onsdagar kl 12.15-14, andra vardagar kl 9-11 och kl 12.15-14.

Beställda intyg postas eller sänds med krypterad e-post. Eventuella besök sker mot tidsbeställning genom att ringa nummern ovan och komma överens och boka tid för besöket. Besök sker inte vid förkylning eller liknande symptom och avstånd skall hållas.

Vi använder ansiktsmask på verksamhetspunkterna.

Centralregistret sköter kyrkböckerna och utfärdar bevis ur dem.

Till centralregistret kan du vända dig om du behöver:

Telefonnumret för beställningar är 040 759 1204 eller e-post: crkr@evl.fi

Länk till webblankett för beställning av ämbetsbevisÖppna länk i ny flik

*****

Du kan även beställa ditt ämbetsbevis online!

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har öppnat en e-tjänst där kunden på ett datasäkert sätt kan beställa ett ämbetsbevis över sig själv (så kallat levnadsintyg) eller ämbetsbevis för släktutredning över en avliden.

Tjänsten kan användas på svenska, finska och engelska! Tjänsten finns på webbadresserna bestallambetsbevis.fiÖppna länk i ny flikbeställämbetsbevis.fiÖppna länk i ny flik och tilaavirkatodistus.fiÖppna länk i ny flik.  

Priser

Prislistan för tjänsterna finns på Centralregistrets egen webbsida.

Länk till webbsidan Kustens och Ålands centralregisterÖppna länk i ny flik

 

Centralregisterenheten i Vasa

 

- Verksamhetspunkten i Vasa finns på Olympiagatan 16 B 34 och telefonnumret är 040 759 1204.

- Personalen betjänar dig onsdagar kl. 12.15-14, andra vardagar kl. 9-11 och kl. 12.15-14. 

 

Länk till webbsidan Kustens och Ålands centralregister

 

Korsholms kyrka i sommarskrud

Personuppgiftsansvarig

Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation (FO-nummer 0118950-3)
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 09 1802 1, kyrkostyrelsen@evl.fi

Kontaktperson

Anne Kähäri
Kyrkostyrelsen
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
tfn 050 3243 159, anne.kahari(at)evl.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Kyrkans centralfonds dataskyddsombud
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Registrets namn

Elektronisk beställning av ämbetsbevis

Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna används för att beställa och göra upp ämbetsbevis och för att skicka beviset och fakturan.

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är artikel 6.1.f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, där det berättigade intresset baserar sig på den registrerades eget meddelande och vilja att beställa ämbetsbevis från en församling som hör till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Registrerade persongrupper och datainnehåll

De persongrupper vars uppgifter behandlas är personer över vilka ämbetsbeviset upprättas och personer som beställer ämbetsbevis.

Den som beställer ämbetsbevis via e-formuläret uppger följande uppgifter:

 • Församlingen varifrån ämbetsbeviset beställs
 • Person vars ämbetsbevis ska beställas
  • Efternamn
  • Förnamn
  • Födelsedatum
  • Födelsehemkommun eller födelseort
  • Nuvarande/sista hemkommun
  • lever/avliden
  • dödsdag
 • Tilläggsuppgifter som underlättar uppgörandet av ämbetsbeviset
 • Ämbetsbevisets användningsändamål
  • bouppteckning, efter vem görs bouppteckningen – vem har dött?
  • bank
  • försäkringsbolag
  • lagfart
  • annat, vad?
 • Flyttat till församlingen
  • varifrån
  • när
  • vart
  • när
 • Flyttat från församlingen
 • Tidigare efternamn
 • Övriga tilläggsuppgifter (t.ex. makes/makas namn)
 • Antalet exemplar
 • Ämbetsbevisets språk
 • Förutom de grundläggande personuppgifterna behöver även följande uppgifter framgå av ämbetsbeviset
  • civilstånd
  • nuvarande make/maka
  • syskon
  • barn
  • barnbarn
  • föräldrar
  • far- och morföräldrar
  • kyrkliga förrättningar (dop, skriftskola, konfirmation, äktenskap)
 • Beställarens namn
 • Företagets eller inrättningens namn
  • FO-nummer
  • E-postadress
  • Telefon
  • Fax
  • Leveransadress för ämbetsbeviset
   • Gatuadress
   • Postnummer
   • Postanstalt
   • Faktureringsadress
   • Gatuadress
   • Postnummer
 • Antalet ämbetsbevis och andra behövliga uppgifter
 • Beställare
 • Postanstalt

Uppgiftskällor

De individuella uppgifter om uppges i formuläret för ämbetsbevis.

Utlämning av uppgifter

De uppgifter som uppgetts på formuläret förmedlas till den församling som skriver ut ämbetsbeviset.

Uppgifter lämnas inte ut till utomstående.

Det tekniska underhållet av beställningstjänsten har lagts ut på användartjänst- och programleverantörer vars verksamhet fyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Lagringstid

Uppgifterna raderas ur Klockarendatabasen tre månader efter att de lagts in.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att:

 • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
 • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
 • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
 • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

Kontaktinformation till den nationella tillsynsmyndigheten:

Dataombudsmannens byrå
PB 800, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors
tfn 029 566 6700, tietosuoja@om.fi

Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Se Kakor (cookies)