Ämbetsbetyg / ämbetsintyg kan beställas elektroniskt här

Ämbetsbetygsavgifter

 

Avgiftsbelagda intyg

 

För intyg ur kyrkböcker tas avgift ut enligt följande:

1) ett intyg som upprättas manuellt:

a) 9 euro, om uppgiften hämtas ur familjeakter;

b) 9 euro, om uppgiften hämtas ur kyrkoböcker i bokform och uppgifterna berör huvudpersonens enskilda äktenskaps-, flytteller dödsuppgifter eller kyrklig akt;

c) 30 euro för andra intyg än sådana som avses i punkt b och som upprättas utgående från uppgifter i kyrkböckerna; om två eller flera intyg med samma innehåll beställs för olika ändamål, debiteras priset på det ursprungliga intyget för alla intyg;

 

2) 45 euro för huvudpersonens del för ett intyg som upprättats med hjälp av KirDifunktionen i kyrkans gemensamma medlemsdatasystem och 9 euro för ett intyg som gäller huvudpersonen; för varje person upprättas ett eget intyg; levande barn antecknas dock i föräldrarnas intyg; om två eller flera intyg med samma innehåll beställs för olika användningsändamål debiteras priset på det ursprungliga intyget för alla intyg,

 

3) intyg över enstaka uppgifter om en församlingsmedlem vilket skrivits ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem för att personen ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter (levnadsintyg) 9 euro,

 

4) utdrag ur dopboken, ämbetsbevis på flera språk och vigselattest på engelska 9 euro,

 

5) 45 euro för ett intyg som upprättas för släktforskning; om upprättandet tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period,

 

6) 45 euro för ett intyg för vetenskaplig forskning; om utarbetandet tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period, 2

 

7) en kopia av ett tidigare upprättat intyg som baserar sig på uppgifter i kyrkböckerna 9 euro,

 

8) arbete som föranleds av kopiering av bildfiler i digitaliserade kyrkböcker 45 euro; om kopieringen tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period. Dessutom debiteras 9 euro per sida för kopiering av material som baserar sig på kyrkböcker.

 

Avgiftsfria intyg

Avgiftsfria intyg är intyg över prövning av hinder mot äktenskap samt andra intyg som utfärdas avgiftsfritt enligt lag.

 

Övriga avgifter

För ett intyg tas det oberoende av leveranssätt ut en expeditionsavgift på 5,50 euro, som också inkluderar fakturering. Om fakturan på kundens begäran sänds till en annan adress än intyget debiteras 5,50 euro för både faktureringen och leveransen av intyget. För intyg som sänds med postförskott debiteras en postförskottsavgift. För intyg som skickas utomlands debiteras dessutom avgifter för post - och banktjänster. För betalningspåminnelse debiteras 5 euro.

 

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft 1.1.2020. Genom detta beslut upphävs Kyrkostyrelsens beslut av den 21 april 2015 om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna (Kyrkans författningssamling nr 117). För intyg i fråga om vilka ett ärende har inletts före ikraftträdandet av detta beslut tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Korsholms kyrka i sommarskrud

Personuppgiftsansvarig

Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation (FO-nummer 0118950-3)
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 09 1802 1, kyrkostyrelsen@evl.fi

Kontaktperson

Anne Kähäri
Kyrkostyrelsen
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
tfn 050 3243 159, anne.kahari(at)evl.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Kyrkans centralfonds dataskyddsombud
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Registrets namn

Elektronisk beställning av ämbetsbevis

Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna används för att beställa och göra upp ämbetsbevis och för att skicka beviset och fakturan.

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är artikel 6.1.f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, där det berättigade intresset baserar sig på den registrerades eget meddelande och vilja att beställa ämbetsbevis från en församling som hör till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Registrerade persongrupper och datainnehåll

De persongrupper vars uppgifter behandlas är personer över vilka ämbetsbeviset upprättas och personer som beställer ämbetsbevis.

Den som beställer ämbetsbevis via e-formuläret uppger följande uppgifter:

 • Församlingen varifrån ämbetsbeviset beställs
 • Person vars ämbetsbevis ska beställas
  • Efternamn
  • Förnamn
  • Födelsedatum
  • Födelsehemkommun eller födelseort
  • Nuvarande/sista hemkommun
  • lever/avliden
  • dödsdag
 • Tilläggsuppgifter som underlättar uppgörandet av ämbetsbeviset
 • Ämbetsbevisets användningsändamål
  • bouppteckning, efter vem görs bouppteckningen – vem har dött?
  • bank
  • försäkringsbolag
  • lagfart
  • annat, vad?
 • Flyttat till församlingen
  • varifrån
  • när
  • vart
  • när
 • Flyttat från församlingen
 • Tidigare efternamn
 • Övriga tilläggsuppgifter (t.ex. makes/makas namn)
 • Antalet exemplar
 • Ämbetsbevisets språk
 • Förutom de grundläggande personuppgifterna behöver även följande uppgifter framgå av ämbetsbeviset
  • civilstånd
  • nuvarande make/maka
  • syskon
  • barn
  • barnbarn
  • föräldrar
  • far- och morföräldrar
  • kyrkliga förrättningar (dop, skriftskola, konfirmation, äktenskap)
 • Beställarens namn
 • Företagets eller inrättningens namn
  • FO-nummer
  • E-postadress
  • Telefon
  • Fax
  • Leveransadress för ämbetsbeviset
   • Gatuadress
   • Postnummer
   • Postanstalt
   • Faktureringsadress
   • Gatuadress
   • Postnummer
 • Antalet ämbetsbevis och andra behövliga uppgifter
 • Beställare
 • Postanstalt

Uppgiftskällor

De individuella uppgifter om uppges i formuläret för ämbetsbevis.

Utlämning av uppgifter

De uppgifter som uppgetts på formuläret förmedlas till den församling som skriver ut ämbetsbeviset.

Uppgifter lämnas inte ut till utomstående.

Det tekniska underhållet av beställningstjänsten har lagts ut på användartjänst- och programleverantörer vars verksamhet fyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Lagringstid

Uppgifterna raderas ur Klockarendatabasen tre månader efter att de lagts in.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att:

 • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
 • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
 • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
 • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

Kontaktinformation till den nationella tillsynsmyndigheten:

Dataombudsmannens byrå
PB 800, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors
tfn 029 566 6700, tietosuoja@om.fi

Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Se Kakor (cookies)