tror hoppas älskar

Information om församlingsvalet 2022

 

I församlingar som hör till en kyrklig samfällighet utses medlemmarna till samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige och församlingarnas församlingsråd.

Val förrättas vart fjärde år samtidigt i alla församlingar. Församlingsvalen är direkta, hemliga och proportionella. Alla röstberättigade har lika rösträtt. Direkt val innebär att den röstberättigade röstar direkt på den person som han eller hon vill få vald. Varje kandidat har ett eget nummer som väljaren antecknar på röstsedeln.

Rösträtt i församlingsvalet har alla medlemmar i kyrkan som fyller 16 år senast 20.11.2022, dvs. på valdagen (födda 20.11.2006 eller tidigare) och som har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland. Rösträtten utövas i den församling i vilken den röstberättigade har antecknats som närvarande medlem av församlingen 15.8.2022.

På denna sida hittar du information om vad församlingarnas förtroendevalda fattar beslut om.


Valbudskapet

Någon tror på, hoppas på och älskar dig! Under valåret väcks tankar och diskussioner genom tre nationella budskap: "Vi skapar framtiden nu", "Tillsammans mot ensamheten" och "Medkänslans röst i vår tid".

Församlingsvalet är också ett val som handlar om värderingar. Hur skulle du vilja att din kyrka verkar i framtiden? Vad är bra, vad skulle du vilja förändra? De lokala förtroendevalda väljer lekmannarepresentanter till kyrkomötet, som är det högsta beslutande organet i hela kyrkan.

 

Valbarhet

 

Valbarhet innebär behörighet att ställa upp som kandidat till kyrkofullmäktige i en församling eller till gemensamma kyrkofullmäktige och församlingens församlingsråd i en kyrklig samfällighet. Valbar till förtroendeuppdrag i en församling eller kyrklig samfällighet är en för kristen övertygelse känd konfirmerad församlingsmedlem som har fyllt 18 år och som inte är omyndig. Åldern för valbarhet ska i församlingsvalet uppfyllas senast på valdagen, dvs. 20.11.2022. På denna sida hittar du mera information om vem som kan kandidera i församlingsvalet! Och här hittar du information om hur du gör om du vill ställa upp i valet.

 

Röstning

De röstberättigade kan efter eget val rösta antingen på förhand eller på valdagen. Det är möjligt att förhandsrösta på vilket som helst allmänt förhandsröstningsställe i hela landet, men på den egentliga valdagen 20.11.2022 kan den röstberättigade endast rösta på röstningsstället för sin egen församling.

På denna sidaÖppna länk i ny flik finns samlat information om allt du behöver veta om församlingsvalet 2022!

 

 

Församlingsvalet hålls 20.11.2022

Församlingsval förrättas vart fjärde år. I november utser 367 församlingar sammanlagt cirka 8 000 nya förtroendevalda. De besluter bland annat om vem som anställs till församlingen, vilken verksamhet som ordnas, vem man hjälper – var och hur.

Församlingsvalet är framför allt ett lokalt val. Bland församlingens medlemmar väljs de personer som styr församlingens verksamhet de närmaste fyra åren. Du kan själv påverka besluten i din församling genom valet. Du kan rösta på en kandidat i din egen församling.

Vad fattar församlingarnas förtroendevalda beslut om?

 

Ställ upp som kandidat och rösta sådan som du är – du är betrodd, önskad och älskad

Är du intresserad av att påverka på lokalplanet, i din församling eller i gemensamma kyrkofullmäktige? Vill du i framtiden också kunna påverka ärenden inom helhetskyrkan? Ställ upp som kandidat!

Vem kan bli kandidat?

En konfirmerad medlem av kyrkan kan kandidera, förutsatt att hen

  • har fyllt 18 år senast 20.11.2022
  • har blivit medlem i församlingen senast 15.8.2022
  • ger sitt skriftliga samtycke till att kandidera
  • hör till kyrkan och har förbundit sig att bygga gemenskapens framtid*
  • inte är omyndig**

Som kandidater behövs församlingsmedlemmar i olika åldrar och människor som tänker på olika sätt. På lokalplanet bidrar förtroendepersonerna med sina synpunkter till församlingsrådens och kyrkofullmäktiges beslutsfattande. Kandidaturen har betydelse också ur helhetskyrkans synvinkel, för till stiftsfullmäktige och kyrkomötet, det vill säga kyrkans riksdag, väljs lekmannarepresentanter just bland kandidaterna i församlingsvalet. Personer som innehar tjänster eller arbetar vi Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet och de församlingar som ingår i den kan inte kandidera.

Gör så här:

Du kan ställa upp som genom att 

  • Gå med i en kandidatlista. Inför valet sammanställs kandidatlistor som består av flera kandidater. Kandidaterna i församlingsvalet ställs upp av valmansföreningar som kan vara förankrade i en väckelserörelse eller ett politiskt parti, ofta även i något visst tema eller en tankevärld. Det kan exempelvis handla om vilja att förnya kyrkan, främja jämlikheten eller stärka de ungas ställning i kyrkan. Bekanta dig med din hemförsamlings kandidatlistor och be vid behov om mera information av dem som sammanställer listorna.
  • Bilda en egen valmansföreningHittar du ingen lämplig kandidatlista kan du bilda en egen. För att bilda en kandidatlista behövs tio röstberättigade medlemmar av en och samma församling. Tillsammans bildar de en valmansförening.

 

Det är inte lätt att veta vad allt betyder. Vad är riktigt en stiftelseurkund? Och vad gör man om man är med i en valmansförening?

denna sida hittar du en ordlista som förklarar begreppen!

 

 

Kungörelse om kandidatuppställningen

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022

Kungörelse om förteckningen över röstberättigade