tror hoppas älskar

Valresultatet:

 

Till gemensamma kyrkofullmäktige valdes följande kandidater (i ordningsföljd enligt röstmängd)

 

Ordinarie:

Kerstin Lång, 83 

Peter Back, 40

Jonas Wikström, 40

Mikael Fredman, 29

Ann-Marie Granholm, 27

Anna-Karin Lärka, 24

Henrik Ingo, 22

Rune Särs, 20

Yngve Lithén, 19

Marcus Beijar, 17

 

Ersättare:

Elvis Ahlgren, 8

Mikaela Mattlar, 6

 

Till församlingsrådet i Korsholms svenska församling valdes följande:

Ordinarie:

Kerstin Lång, 69

Julia Järveläinen, 40

Ann-Marie Granholm, 29

Peter Back, 27

Mikael Fredman, 26

Henrik Ingo, 25

Mikael Ventin, 23

Rune Särs, 22

Yngve Lithén, 16

Johanna Nystrand, 15

Mia Koski, 11

Mikaela Mattlar, 10

 

Ersättare:

Anna-Mari Bäckman, 8

Elvis Ahlgren, 6

Gun-Viol Skoglund, 5

Anette Wollsten-Håkans, 4

 

 

 

 

Information om församlingsvalet 2022

 

I församlingar som hör till en kyrklig samfällighet utses medlemmarna till samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige och församlingarnas församlingsråd.

I Korsholms svenska församling väljs 12 medlemmar till församlingsrådet och 10 medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige.

Val förrättas vart fjärde år samtidigt i alla församlingar. Församlingsvalen är direkta, hemliga och proportionella. Alla röstberättigade har lika rösträtt. Direkt val innebär att den röstberättigade röstar direkt på den person som han eller hon vill få vald. Varje kandidat har ett eget nummer som väljaren antecknar på röstsedeln.

Rösträtt i församlingsvalet har alla medlemmar i kyrkan som fyller 16 år senast 20.11.2022, dvs. på valdagen (födda 20.11.2006 eller tidigare) och som har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland. Rösträtten utövas i den församling i vilken den röstberättigade har antecknats som närvarande medlem av församlingen 15.8.2022.

På denna sida hittar du information om vad församlingarnas förtroendevalda fattar beslut om.


Valbudskapet

Någon tror på, hoppas på och älskar dig! Under valåret väcks tankar och diskussioner genom tre nationella budskap: "Vi skapar framtiden nu", "Tillsammans mot ensamheten" och "Medkänslans röst i vår tid".

Församlingsvalet är också ett val som handlar om värderingar. Hur skulle du vilja att din kyrka verkar i framtiden? Vad är bra, vad skulle du vilja förändra? De lokala förtroendevalda väljer lekmannarepresentanter till kyrkomötet, som är det högsta beslutande organet i hela kyrkan.

 

Valbarhet

 

Valbarhet innebär behörighet att ställa upp som kandidat till kyrkofullmäktige i en församling eller till gemensamma kyrkofullmäktige och församlingens församlingsråd i en kyrklig samfällighet. Valbar till förtroendeuppdrag i en församling eller kyrklig samfällighet är en för kristen övertygelse känd konfirmerad församlingsmedlem som har fyllt 18 år och som inte är omyndig. Åldern för valbarhet ska i församlingsvalet uppfyllas senast på valdagen, dvs. 20.11.2022. På denna sida hittar du mera information om vem som kan kandidera i församlingsvalet! Och här hittar du information om hur du gör om du vill ställa upp i valet.

 

Röstning

De röstberättigade kan efter eget val rösta antingen på förhand eller på valdagen. Det är möjligt att förhandsrösta på vilket som helst allmänt förhandsröstningsställe i hela landet, men på den egentliga valdagen 20.11.2022 kan den röstberättigade endast rösta på röstningsstället för sin egen församling.

Församlingsvalets förhandsröstning ordnades 8–12.11.2022 på pastorskansliet, Adelcrantzgränd 1 i Gamla Vasa, varje dag kl. 9.00–18.00.

*****

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma. Personen, eller någon annan som han eller hon utsett, ska lämna in en begäran om hemmaröstning till pastorsexpeditionen skriftligt eller per telefon senast 4.11.2022 före kl. 16.00. Telefonnumret till pastorskansliet är 0400 415 008.

 

Kungörelse om församlingsval

Valinsamlingen i samband med församlingsvalet 2022 är ett samarbete mellan Kyrkans Utlandshjälp, Kyrktjänsts Kotimaanapu, Finska Missionssällskapet och Finska Bibelsällskapet. Intäkterna används till att hjälpa människor i nöd både i Finland och i utlandet.

Donationskanaler

Sänd textmeddelandet DIAKONI till numret 16499
(Meddelandet kostar 15€)

Donera med MobilePay. Numret är 25171

Bankgiro: FI68 3131 3001 2553 55 meddelande: Församlingsvalets insamling

Du kan också donera på nätet. Det gör du via denna länk.

Insamlingstillstånd: Fastlandet RA/2019/723, i kraft 1.1.2020–31.12.2024, och på Åland ÅLR 2022/3368, i kraft 1.6–31.12.2022.

 

Ordet musiken glädjen