Beslutsfattande

Det högsta beslutfattandet sker i gemensamma kyrkofullmäktige som församlingsmedlemmarna valt i allmänna val, dvs. församlingsvalet, vart fjärde år. Kyrkofullmäktige beslutar om riktlinjer för församlingens verksamhet och ekonomi, kyrkoskatten, byggnadsprojekt och grundandet av tjänster.

Gemensamma kyrkofullmäktige väljer att församlingsråd som leder församlingens verksamhet och arbete, det bereder ärenden som gemensamma kyrkofullmäktige besluter om.

Du kan påverka församlingens beslut, t.ex. genom att delta i församlingsval och göra initiativ.

I församlingsvalet väljs förtroendevalda

Församlingsval hålls vart fjärde år. I församlingsvalet röstar man om kyrkans och församlingarnas framtid genom att välja förtroendevalda för en fyraårsperiod. I ett församlingsval får en medlem som har fyllt 16 år rösta och den som fyllt 18 år ställa upp som kandidat. 

 

 

I Korsholms svenska församlings församlingsråd sitter (förutom församlingens kyrkoherde som är ordförande), 12 stycken ordinarie ledamöter och i 

gemensamma kyrkofullmäktige sitter tio ordinarie ledamöter.

 

 

 

En del av de förtroendevalda i församlingsrådet.