DIAKONIN UNDER CORONA TIDER

 

Diakonimottagningen fungerar enligt tidsbeställningen under tiden 18.3-14.4.2020. Dvs om du behöver hjälp och stöd ta kontakt med diakoniarbetarna via telefon eller mail så bokar vi in en tid när vi kan träffas.

 

NU BEHÖVER VI HJÄLPA VARANDRA!

Nu är behovet av mathjälp större än någonsin och vi ber om hjälp för att kunna hjälpa våra medmänniskor.

Diakonin i församlingen tar emot matkassar med torrvaror för att dela ut till behövande.

Om du har möjlighet att hjälpa till dig så ta genast kontakt med diakoniarbetarna via mail eller telefon

 

 

HEMBESÖK GÖRS INTE UNDER DENNA TID MEN MÖJLIGHET TILL SAMTAL VIA TELEFON ÄR MÖJLIG.

DIAKONIN HJÄLPER TILL MED ATT HANDLA OCH GÅ PÅ ÄRENDEN OM DET FINNS BEHOV.

TVEKA INTE ATT TA KONTAKT!

I DESSA TIDER ÄR DET AV STOR VIKT ATT VI HJÄLPER VARANDRA SÅ GOTT DET GÅR!


 

Stöd och hjälp

Inom diakonin är vårt mål att uppsöka, lindra och motverka människors nöd och lidande. Vi respekterar människan och ser henne både som en individ och som en del av ett större sammanhang. Genom diakonimottagning, hembesök, själavård, gruppverksamhet och stödjande funktioner försöker vi hjälpa människan mitt i hennes svårigheter. Vi diakoniarbetare finns till för alla åldersgrupper och vi verkar under tystnadsplikt.

Vi finns till för Dig!

Det är inte enbart vi tjänsteinnehavere som utövar diakoni. Kallelsen att gå i Jesu fotspår, att hjälpa fattiga, sjuka och utslagna (både här hemma och utomlands), lyssna, bota, hjälpa och förkunna förlåtelsens budskap gäller varje kristen. Talkoarbete, givmildhet, grannhjälp och gästfrihet är lika mycket uttryck för kärlek till medmänniskan som den organiserade församlingsdiakonin.

 

Genom diakonin vill vi vara medvandrare och ge stöd:

  • vid plötslig livsförändring
  • då du känner dig ensam,
  • vid problem i relationer
  • tillfällig hjälp vid ekonomisk kris

 

Vi verkar under tystnadsplikt och finns till för dig.

Diakonin gör hembesök och besök på olika inrättningar.

Har du någon anhörig som du önskar att vi besöker, ta gärna kontakt. 

 

Vi finns till för varandra!

 

 

Diakon Hanna-Maria Hakala

hanna-maria.hakala@evl.fi

Tel: 044 322 6707

 

Diakon Sandra Mörk

sandra.mork@evl.fi

Tel: 044 356 0530

 

Diakonimottagningen finns i Smedsby församlingsgård (ingång C), Niklasvägen 3, 65610 Korsholm

 

 

Gemensamt Ansvar 2020 stöder föräldraskapet

En mamma och tonårsbarn runt ett matbord. Mamman ser uppgiven ut och tonåringarna upptagna med eget.

När föräldern mår bra mår också barnet bra. Undersökningar visar att en positiv relation mellan barn och förälder främjar barnets utveckling som helhet.

Om föräldern är ensam och stressad och lider brist på socialt stöd utgör det riskfaktorer för barnets positiva utveckling. Trots att föräldrarna behöver hjälp upplever många att de får alltför lite socialt stöd och hjälp i de utmaningar som föräldraskapet medför.  Å andra sidan visar undersökningar av föräldrarnas stress att socialt stöd hjälper föräldrarna och främjar hela familjens hälsa i synnerhet när familjen har utmaningar i sin vardag.

40 procent av intäkterna från årets Gemensamt Ansvar stannar i Finland. Hälften av denna andel används för föräldrastödjande insatser i församlingarna.

Den andra hälften av de intäkter som stannar i hemlandet används på olika håll i Finland för tröskelfria stödinsatser för att stärka relationen mellan barn och förälder. Stödverksamheten sker i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Stödformerna inleds från och med början av 2021.

Det stöd som kommer från Gemensamt Ansvar kan vara till exempel kamratstöd för föräldrar, möjlighet till en gemensam familjehobby eller en trygg vuxen som stöttar överbelastade familjer. I synnerhet efterfrågas flera lågtröskelinsatser till stöd för föräldrarna i vardagen. Det är möjligt att klara många slags utmaningar i vardagen om man har fungerande nätverk samt stöd av vänner och närstående. Med medel från Gemensamt Ansvar vill vi skapa platser där det ömsesidiga stödet mellan barn och familjer förstärks.

60 procent av insamlingsintäkterna styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Utomlands är det livsviktigt att stödja föräldrarna och familjerna till exempel i områden som är utsatta för naturkatastrofer och på flyktingläger där föräldrarna är tvungna att fokusera på att klara sig och skaffa försörjning.

I världens katastrofområden styrs medel från Gemensamt Ansvar 2020 särskilt till kvinnor och mammor så att de kan få utbildning och möjligheter att försörja sig.

Insamlingen Gemensamt Ansvar

Diakonismycke
YouTube-video
YouTube-video