Under den här sidan har vi samlat dataskyddsbeskrivningar i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning för de webbplatser som använder plattformen Klockaren och för webbtjänsten evl.fi.

Klockaren – webbpublikationssystem för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Evl.fi-webbtjänstens medborgarrespons

Elektronisk beställning av ämbetsbevis

 

Klockaren – webbpublikationssystem för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Personuppgiftsansvarig

Kyrkostyrelsen, Kyrkans kommunikation
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
(09) 18021, kyrkostyrelsen(at)evl.fi

Kontaktperson

Lari Lohikoski
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 050-3469041
lari.lohikoski(at)evl.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Kyrkans centralfonds dataskyddsombud
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Registrets namn

Klockaren – webbpublikationssystem för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Klockaren är en webbplats för församlingar och andra organisatoriska enheter inom kyrkan som erbjuder samma funktioner och struktur för alla användare men som visuellt kan byggas upp så att de återspeglar församlingens profil. Även hela kyrkans webbplats evl.fi använder publiceringsplattformen Klockaren och omfattas den här dataskyddsbeskrivningen.

Behandlingen av personuppgifter på webbplatsen hänför sig till elektroniska funktioner som underlättar uträttandet av ärenden; beställning av ämbetsbevis, inträde i kyrkan, förbönsbegäran, insamling av respons, beställning av nyhetsbrev.

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är artikel 6.1.f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, där det berättigade intresset baserar sig på den registrerades eget meddelande och vilja att beställa ämbetsbevis, bli medlem i kyrkan, lämna en begäran om förbön, ge respons eller beställa ett nyhetsbrev.

Registrerade persongrupper och datainnehåll

Kyrkostyrelsen ansvarar för webbplatsens allmänna och gemensamma innehåll. Varje församling ansvarar för sin egen evenemangsinformation, sin presentationssida, sin kontaktinformation etc.

På webbplatsen behandlas följande uppgifter: beställning av ämbetsbevis, inträde i kyrkan, anmälan till evenemang, respons etc.

Församlingarna skapar själva blankettmallar för eget bruk, till exempel för följande ändamål: förbönsbegäran, insamling av respons, anmälan till församlingens verksamhet. Datainnehållet varierar och framgår alltid av respektive blankettmall.

Uppgifter som lämnats av en person behandlas av den församling som ansvarar för den aktuella verksamheten eller ärendet.

Uppgiftskällor

Besökaren på webbsidan uppger själv sina personuppgifter vid funktionen i fråga.

Utlämning av uppgifter

Personuppgifter som lämnats via webbplatsen förmedlas till den församling vars verksamhet eller ärende det gäller.

Uppgifter som lämnats via webbplatsen lämnas inte ut till utomstående.

Det tekniska underhållet av webbplatsen har lagts ut på användartjänst- och programleverantörer vars verksamhet fyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Lagringstid

Formulär- och anmälningsuppgifter raderas ur Klockarendatabasen ett halvt år efter att de registrerats. Uppgifter på formulär för beställning av ämbetsbevis raderas ur Klockarendatabasen tre månader efter att de registrerats. Uppgifterna kan också raderas på begäran.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att:

  • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
  • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

Kontaktinformation till den nationella tillsynsmyndigheten:

Dataombudsmannens byrå
PB 800, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors
tfn 029 566 6700, tietosuoja@om.fi

Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Se Kakor (cookies)