Korsholms kyrka i vinterskrud

Här är Korsholms svenska församlings kandidater vid församlingsvalen 18.11.2018:

Valet till gemensamma kyrkofullmäktige 2018 (vit röstsedel)

Kandidatlista för en aktiv, inkluderande församling

2 WIKSTRÖM, Jonas, Ingenjör, Tölby

3 RODAS, Margareta, Sjukskötare, lantbrukare, Karkmo

4 SANDVIK, Ann-Helen, Lärare, Vikby

5 SÄRS, Rune, Sales Manager, Tölby

6 LÖFVIK, Kaj, Hortonom, Veikars

7 BACK, Peter, Lägergårdsföreståndare, Iskmo

8 LITHÉN. Per Henrik, Klasslärare, Singsby

9 RÖNNBLOM, Markus, Ämneslärare, Iskmo

10 SKOGLUND, Gun-Viol, Pensionär, Vikby

Kandidatlista för fördjupad församlingsgemenskap

11 COLLANDER, Stig, Apotekare emeritus, pensionär, Smedsby

12 LYGDBÄCK, Vivan, Pol. mag., Smedsby

13 MATTLAR, Mikaela, Sjukskötare, Smedsby

14 PURSIAINEN, Ossi, Pol. kand., pensionär, Smedsby

15 HAGA, Marja, Pensionär, Smedsby

 

Valet till församlingsrådet 2018 (orange röstsedel)

 

Kandidatlista för en aktiv, inkluderande församling

16 RODAS, Margareta, Sjukskötare, lantbrukare, Karkmo

17 WOLLSTEN-HÅKANS, Anette, Försäljare, Iskmo

18 LÅNG, Kerstin, Klasslärare, Smedsby

19 NICKULL-SNELLMAN, Birgitta, Pensionär, Voitby

20 LÖFVIK, Kaj, Hortonom, Veikars

21 ULFVES, Kasten, Pensionär, Karkmo

22 SAND, Kristina, Pensionär, Helsingby

23 SANDVIK, Ann-Helen, Lärare, Vikby

24 SÄRS, Rune, Sales Manager, Tölby

25 BACK, Peter, Lägergårdsföreståndare, Iskmo

26 LITHÉN, Per Henrik, Klasslärare, Singsby

27 RÖNNBLOM, Markus, Ämneslärare, Iskmo

28 SKOGLUND, Gun-Viol, Pensionär, Vikby

 

Kandidatlista för fördjupad församlingsgemenskap

29 COLLANDER, Stig, Apotekare emeritus, pensionär, Smedsby

30 JÄRVELÄINEN, Julia, Läkare, Smedsby

31 LYGDBÄCK, Vivan, Pol. mag., Smedsby

32 MATTLAR, Mikaela, Sjukskötare, Smedsby

33 PURSIAINEN, Ossi, Pol. kand., pensionär, Smedsby

34 VENTIN, Mikael, TkL, pensionär, Smedsby

35 BÄCKMAN, Anna-Mari, Diakon, Smedsby

36 HAGA, Marja, Pensionär, Smedsby

KUNGÖRELSE OM FÖRHANDSRÖSTNING I KORSHOLMS SVENSKA FÖRSAMLING

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förrättar församlingsval 18.11.2018. Vid valet utses medlemmar till församlingarnas kyrkofullmäktige eller, i församlingar som hör till en kyrklig samfällighet, till gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsråden.

Församlingsvalets förhandsröstning ordnas 6–10.11.2018 i församlingens pastorskansli, Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa varje dag kl. 9.00–18.00 och på de nedan nämnda förhandsröstningsställena på fastställda tider.

En röstberättigad församlingsmedlem kan förhandsrösta på vilket förhandsröstningsställe i Finland som helst genom att anmäla sig hos valfunktionären och visa ett identitetsbevis eller en annan tillräcklig utredning över sin identitet.

En person har rätt att rösta på kandidater som finns på sammanställningen av kandidatlistorna i den församling där han eller hon 15.8.2018 har antecknats som närvarande församlingsmedlem och finns upptagen i förteckningen över röstberättigade (medlemmar av kyrkan som senast 18.11.2018 fyller 16 år). Personer som röstar i sin egen hemförsamling har möjlighet att på förhandsröstningsstället se kandidatlistorna från sin egen församling. En person som förhandsröstar i en annan församling bör själv skaffa information om kandidaterna i sin församling. Information om kandidaterna finns på webbplatsen församlingsvalet.fi.

Förhandsröstning ordnas också på följande ställen:

  • Närsjukhusets aula, Monavägen 6, 65610 Korsholm, 6.11.2018 kl. 12.00-14.00

  • Norra Korsholms skola, Jungsundvägen 64, 65630 Karperö, 6.11.2018 kl. 16.00-18.00

  • Jungsbo, Nynäsgränden 4, 65760 Iskmo, 7.11.2018 kl. 16.00-18.00

  • Seniorpunkten, Niklasvägen 1, 65610 Korsholm, 8.11.2018 kl. 12.00-14.00

  • Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3, 65610 Korsholm, 8.11.2018 kl. 16.00-18

  • Korsholms gymnasium, Bölesundsvägen 10 A, 65610 Korsholm, 9.11.2018 kl. 10.00-13.00

  • Tölby-Vikby skola, Tölby-Vikbyvägen 247, 65460 Tölby, 9.11.2018 kl. 16.00-18.00

  •  Helsinghörnan, Helsingbyvägen 39, 65520 Helsingby, 10.11.2018 kl. 9.30-11.00

  • Toby byagård, Brobackvägen 6, 65520 Helsingby, 10.11.2018 kl. 11.30-13.00

  • Veikarshemmet, Veikarsvägen 910, 66520 Veikars, 10.11.2018 kl. 13.30-15.00

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma. Personen, eller någon annan som han eller hon utsett, ska lämna in en anmälan om hemmaröstning till pastorsexpeditionen skriftligt eller per telefon senast 2.11.2018 före kl. 16.00. Närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) får också rösta i samband med hemmaröstningen. Anmälningsblanketter för hemmaröstning fås på pastorskansliet. De kan även skrivas ut på webbplatsen församlingsvalet.fi. Utöver de sedvanliga öppettiderna håller pastorsexpeditionen öppet 2.11.2018 till kl. 16.00. Telefonnumret till pastorsexpeditionen är 0400-415008.

Korsholm 17.10.2018

För valnämnden i Korsholms svenska församling

Ordförande Per-Erik Backlund

Kyrkoherde
Korsholms svenska församling/Berndt Berg, Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Jag är också kontraktsprost och prästassessor. Jag är vanligen ledig måndag-tisdag Jag finns på Facebook

Jag bor i Södra Vallgrund.

Fritidsintressen: Segling och friluftsliv.

 

Församlingsvalets valdag söndag 18.11.2018

Rösta i församlingsvalet - det är viktigt

I församlingsvalet får 16 år fyllda medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan rösta. Man bör fylla 16 år senast på valdagen 18.11.2018. Man behöver inte ha gått skriftskolan eller vara konfirmerad för att få rösta. Det räcker med att man är församlingsmedlem.

Den egentliga valdagen är söndag 18.11.2018. Förhandsröstning ordnas 6-10.11.2018.

Rösta i församlingsvalet

 

VALKOMPASSEN (Valmaskinen)