Församlingen samt Lediga tjänster

Korsholms svenska församling 

är en av fem församlingar inom Korsholms kommun. De andra är KvevlaxSolfReplot och Korsholms finska församling. Tillsammans bildar församlingarna Korsholms kyrkliga samfällighet.
Församlingen hör till Korsholms prosteri i Borgå stift.

Följande byar hör idag till Korsholms svenska församlings område:
Böle, Helsingby, Iskmo, Jungsund, Kalvholm, Karkmo, Karperö, Martois, Miekka, Singsby, Smedsby,
Staversby, Vallvik, Veikars, Vikby, Voitby, Toby och Tölby.
Medlemsantalet 01.01.2014 var 6045 personer.

Församlingen har tre präster, två kantorer, två diakoner/diakonissor, en ungdomsarbetsledare, två dagklubbsledare samt kanslipersonal och fastighetspersonal.

Församlingens två kyrkor är Korsholms kyrka i Gamla Vasa och Församlingsgården i Smedsby på Niklasvägen 3.

De svenska församlingarna följer i stort gränserna för de gamla kommundelarna före kommunsammanslagningen 1973. Korsholms finska församling (Mustasaaren suomalainen seurakunta) omfattar däremot hela kommunens område.

Lediga tjänster:

Ledig tjänst i Korsholms kyrkliga samfällighet

Arbetsbeskrivning för Korsholms kyrkliga samfällighets församlingsvärdinna/värd 

Suomeksi ruotsinkielisen tekstin jälkeen 

Befattningen blir ledig från 1.11.2018. Befattningen är en heltidsbefattning. Lämplig utbildning. Prövotid 6 månader.

Den valda skall uppvisa läkarintyg över sitt hälsotillstånd. För att sköta uppgifterna behövs bil och körkort.  

1) Församlingsvärdinna/värden är värd för församlingshemmet i Korsholm. 

2) Huvudsakliga arbetsplatsen är i Gamla Vasa, Adelcrantzgränd 1. 

3) Ansvarar för:  

- kökets renlighet och ordning. 

- inköp av råvaror och annat material tillhörande ansvarsområdet. 

- iordningsställande och servering vid församlingsträffar, kyrkkaffe, kurser och andra sammankomster i församlingsutrymmena. 

- att församlingens övriga utrymmen blir städade. 

4) Bakning och enklare matlagning till församlingssammankomster med matbjudningar. 

5) Deltar vid behov i skötseln av uteområden. 

6) Arbetet innefattar kvälls- och helgarbete. 

7) Ge uppgifter om fakturering till ekonomikontoret (minnesstunder, dop, bröllop m.m.). 

8) Personen bör vara / inneha: 

- kunskap och förmåga att möta människor i olika livssituationer. 

- ansvarstagande och serviceinriktad.

- goda kunskaper i svenska och i finska.  

- hygienpass. 

- konfirmerad och höra till den evangelisk – lutherska kyrkan. 

- insatt i städning, underhåll av golvbeläggning, känna till olika textilmaterial och dess egenskaper.

- beredd att tjänstgöra i andra församlingar inom Korsholms kyrkliga samfällighets område (Smedsby, Kvevlax, Replot, Björkö och Solf).

- beredd att sporadiskt delta i vaktmästaruppgifter i kyrkan.

9) Utföra övriga uppgifter som hör till kompetensområdet och som ges av förmannen. 

10) Värdinnan/värden följer med bokningar gjorda i den elektroniska bokningskalendern, Katrina. 

11) Närmaste förman är enhetsansvarig för fastighetsenheten. 

Tilläggsinformation fastighetschef Roger Österåker tel. 0440 662 841 eller enhetsansvarige Fredrik Bengts tel. 0443 560 563. Ansökan senast 11.6.2018 före kl. 16 till: Korsholms kyrkliga samfällighet, Adelcrantzgränd 1, 65380 VASA. Märke ”Värdinna/Värd”.

 Mustasaaren seurakuntayhtymän seurakuntaemännän/-isännän työnkuvaus 

Toimi vapautuu 1.11.2018 lukien. Toimi on kokopäiväinen. Soveltuva koulutus. Koeaika 6 kuukautta. Valitun tulee esittää lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan auto ja ajokortti.  

1) Seurakuntaemäntä/-isäntä toimii Mustasaaren seurakuntakodin emäntänä/isäntänä. 

2) Pääasiallinen työpaikka sijaitsee Vanhassa Vaasassa, Adelcrantzinkuja 1.  

3) Toimenhaltija vastaa:  

- keittiön puhtaudesta ja järjestyksestä. 

- raaka-aineiden sekä vastuualueeseen kuuluvan muun materiaalin ostoista.  

- seurakunnan tiloissa pidettävien seurakuntakokoontumisten, kirkkokahvien, kurssien ja muiden kokoontumisten järjestelyistä ja tarjoilusta. 

- seurakunnan muiden tilojen siivouksesta. 

4) Leipominen ja yksinkertaisempi ruoanvalmistus seurakuntakokoontumisiin, joissa on ruokatarjoilu.  

5) Osallistuu tarvittaessa ulkoalueiden hoitoon. 

6) Työ sisältää ilta- ja pyhätyötä. 

7) Toimittaa laskutustiedot taloustoimistoon (muistotilaisuudet, kastetilaisuudet, häät ym.). 

8) Henkilön tulee omata seuraavat valmiudet/ominaisuudet:  

- taito ja kyky kohdata ihmisiä eri elämäntilanteissa. 

- vastuullisuus ja palvelualttius.

- hyvät ruotsin ja suomen kielen taidot.  

- hygieniapassi. 

- on konfirmoitu ja evankelisluterilaisen kirkon jäsen. 

- perehtynyt siivoukseen, lattiapäällysteiden hoitoon, tuntea erilaiset tekstiilimateriaalit ja niiden ominaisuudet. 

- valmius työskennellä Mustasaaren seurakuntayhtymän alueen muissa seurakunnissa (Sepänkylä, Koivulahti, Raippaluoto, Björkö ja Sulva).

- valmius osallistua satunnaisesti vahtimestarin tehtäviin kirkossa.

9) Suorittaa muut esimiehen määräämät ja toimialaan kuuluvat tehtävät. 

10) Emäntä/isäntä seuraa sähköiseen varauskalenteriin Katrinaan merkittyjä varauksia. 

11) Lähimpänä esimiehenä toimii kiinteistöyksikön yksikkövastaava. 

Lisätietoa kiinteistöpäällikkö Roger Österåker tel. 0440 662 841 tai yksikkövastaava Fredrik Bengts tel. 0443 560 563. Hakemukset viimeistään 11.6.2018  kl. 16: Mustasaaren seurakuntayhtymä, Adelcrantzinkuja 1, 65380 VAASA. Merkillä ”Emäntä/Isäntä”.