Församlingen i dag

Korsholms svenska församling är en av fem församlingar inom Korsholms kommun. De andra är KvevlaxSolfReplot och Korsholms finska församling. Tillsammans bildar församlingarna Korsholms kyrkliga samfällighet.
Församlingen hör till Korsholms prosteri i Borgå stift.

Följande byar hör idag till Korsholms svenska församlings område:
Böle, Helsingby, Iskmo, Jungsund, Kalvholm, Karkmo, Karperö, Martois, Miekka, Singsby, Smedsby,
Staversby, Vallvik, Veikars, Vikby, Voitby, Toby och Tölby.
Medlemsantalet 01.01.2014 var 6045 personer.

Församlingen har tre präster, två kantorer, två diakoner/diakonissor, en ungdomsarbetsledare, två dagklubbsledare samt kanslipersonal och fastighetspersonal.

Församlingens två kyrkor är Korsholms kyrka i Gamla Vasa och Församlingsgården i Smedsby på Niklasvägen 3.

De svenska församlingarna följer i stort gränserna för de gamla kommundelarna före kommunsammanslagningen 1973. Korsholms finska församling (Mustasaaren suomalainen seurakunta) omfattar däremot hela kommunens område.